Privatumo politika

Ši privatumo politika (toliau – „Politika“) apibrėžia Labdaros ir paramos fondo Švietimo mainų paramos fondas, juridinio asmens kodas 300629875, buveinės adresas Rožių al. 2, (toliau – „Fondas“, „mes“, „mus“ arba „mūsų“) asmenį identifikuojančios informacijos/duomenų (toliau – „Asmeninė informacija“), kurią jūs (toliau – „Vartotojas“, „jūs“ arba „jūsų“) galite pateikti www.europass.lt interneto svetainėje (toliau bendrai – „Svetainė“) rinkimo, saugojimo ir naudojimo tvarką. Ji taip pat apibrėžia galimus pasirinkimus, susijusius su jūsų asmeninės informacijos naudojimu, ir nurodo, kaip galite pasiekti ir atnaujinti, ištrinti šią informaciją.

Kiekvieną kartą lankydami mūsų interneto Svetainę sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje.

Patvirtiname, kad mūsų Svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie Svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Kaip ir kokius duomenis apie Jus tvarkome?

Mes gauname ir saugome bet kokius duomenis, kuriuos mums sąmoningai pateikiate:

 • pateikdami užklausą;
 • ar kitaip įvesdami informaciją mūsų Svetainėje.

Jums gali tekti pateikti savo „kontaktinius duomenis“, tokius kaip:

 • elektroninio pašto adresas;
 • vartotojo prisijungimo vardas;
 • vardas, pavardė;
 • telefono numeris ar;
 • kita Asmeninė informacija.

Kai lankotės Svetainėje, mūsų serveriai automatiškai įrašo informaciją, kurią siunčia jūsų naršyklė, pvz.:

 • Jūsų įrenginio IP adresą;
 • naršyklės tipą ir versiją;
 • operacinės sistemos tipą ir versiją;
 • kalbos nuostatas arba
 • tinklalapį, kuriame lankėtės prieš apsilankydami mūsų Svetainėje;
 • mūsų Svetainės puslapius, kuriuose lankėtės;
 • kiek laiko praleidote naršydami tuose puslapiuose;
 • kokios informacijos ieškojote mūsų Svetainėje;
 • prisijungimo laiką ir
 • kitus statistinius duomenis.

Turite pasirinkimą neteikti tam tikros informacijos, tačiau tuo atveju neturėsite galimybės pasinaudoti kai kuriomis Svetainės funkcijomis.

Kaip ir kokius duomenis apie Jus tvarkome pildant „Europass“ mobilumo dokumentus

„Europass“ mobilumo dokumente yra pateikiama informacija apie įgytą tarptautinę profesinę patirtį mokantis, studijuojant, dalyvaujant stažuotėje ar atliekant darbinę praktiką. Šį dokumentą gali gauti bet kuris Lietuvos pilietis, vykstantis mokytis, stažuotis arba atlikti darbinės praktikos Europoje.
„Europass“ mobilumo dokumentai rengiami prisijungiant prie http://europass.lt/mobilumo-dokumentu-sistema Dokumentus rengia siunčiančioji institucija, atsakinga už dalyvio mobilumą.

„Europass“ mobilumo dokumentuose pateikiama ši informacija:

Siunčiamų asmenų duomenys:

  • Vardas;
  • Pavardė;
  • Adresas;
  • Gimimo data;
  • Pilietybė.

Siunčiantysis partneris:

  • Organizacijos pavadinimas ir adresas/ Name of organization  (vieta tekstui);
  • Kontaktinio asmens/mentoriaus vardas, pavardė;
  • Pareigos;
  • Telefono Nr.;
  • El. pašto adresas.

Priimančiųjų partnerių duomenys:

  • Organizacijos pavadinimas ir adresas;
  • Kontaktinio asmens/mentoriaus vardas, pavardė;
  • Pareigos;
  • Telefono Nr.;
  • El. pašto adresas.

„Europass“ mobilumo dokumente pateiktus duomenis saugome 3 metus, užtikrinant vartotojų patogumą (galimybę naudotis užpildytu „Europass“ dokumentu.

Kokiais tikslais tvarkome Jūsų duomenis?

Bet kokie duomenys, kuriuos renkame iš jūsų, gali būti tvarkomi šiais tikslais:

 • siekiant gerinti jūsų naršymo patirtį;
 • tobulinti Svetainę, kad ji labiau atitiktų jūsų poreikius;
 • susisiekti po pateiktos užklausos;
 • atsakyti į užklausas, susijusias su Fondo veikla;
 • atsiųsti jums papildomą informaciją apie Fondą;
 • administruoti mūsų Svetainę;
 • paleisti ir valdyti mūsų Svetainę.

Informacija, kurią siunčia jūsų naršyklė, naudojama tik siekiant nustatyti galimus piktnaudžiavimo atvejus ir surinkti statistinę informaciją apie Svetainės naudojimą. Ši statistinė informacija nėra renkama konkretiems sistemos vartotojams identifikuoti.

„Europass: mobilumo dokumentuose pateikta informacija tvarkome šiais tiksliais: sudaryti sąlygas „Europass“ mobilumo dokumentų vartotojams parsisiųsti ar elektroniniu paštu išsiųsti „Europass“ mobilumo dokumentus. Informacija kaip: parengtų mobilumo dokumentų skaičius, šalys, į kurias vykstama yra renkama statistikos sudarymo tikslu. Duomenys tvarkomi laikantis 2018 spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB

Jūsų teisės

Jūs turite teisę:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • reikalauti, kad mes apribotume asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • BDAR nustatytomis sąlygomis nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti;
 • teikti skundą asmens duomenų priežiūrą atliekančiai institucijai.

Jei nebenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, įskaitant profiliavimą, galite susisiekti su mumis šioje politikoje nurodytais kontaktais ir nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Jūs turite teisę pateikti mums raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai Rožių al. 2, Vilnius ar el. pašto adresu privatumas@smpf.lt.

Mes gavę tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus ar atsisakysime juos atlikti ir pateiksime to priežastis. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą, kartu pateikiant vėlavimo priežastis.

Mes galime nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Duomenų atskleidimas trečiosioms šalims

Neparduodame, nekeičiame ir jokiu kitu būdu neteikiame jūsų Asmeninės informacijos trečiosioms šalims iš anksto nepranešę apie tai vartotojams. Tai neapima Svetainės prieglobos (angl. hosting) partnerių ir kitų šalių, kurios padeda mums administruoti Svetainę, atlikti mūsų veiklą ar aptarnauti mūsų vartotojus šioms šalims sutikus laikyti šią informaciją konfidencialia.

Be jūsų sutikimo neteikiame asmeninės informacijos trečiosioms šalims rinkodaros tikslais.

Atskleisime bet kokią surinktą, naudotą ar gautą informaciją, jei to reikalaujama arba leidžiama įstatymų numatyta tvarka, pavyzdžiui, teisėsaugos institucijų reikalavimu, ir kai tikime, kad atskleidimas yra būtinas mūsų teisėms, jūsų saugumui ar kitų žmonių saugumui apsaugoti, sukčiavimo atvejams tirti ar valstybinių institucijų prašymams patenkinti.

Duomenų saugumas

Saugome jūsų pateiktą informaciją kompiuterių serveriuose kontroliuojamoje ir saugioje aplinkoje, apsaugotoje nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar duomenų atskleidimo. Imamės reikiamų administracinių, techninių ir fizinių saugumo priemonių siekdami apsisaugoti nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, keitimo ir asmeninės informacijos, kurią saugome, atskleidimo. Jūsų asmeninė informacija laikoma saugiame tinkle ir yra prieinama tik ribotam asmenų skaičiui, kurie turi specialias teises naudotis tokiomis sistemomis ir privalo laikyti šią informaciją konfidencialia.. Tačiau negalime užtikrinti, kad duomenys nebus perduoti internetu ar belaidžiu ryšiu.

Todėl mums stengiantis apsaugoti jūsų asmeninę informaciją, jūs pripažįstate, kad:

 • yra saugumo ir privatumo apribojimų internete, kurie nuo mūsų nepriklauso,
 • negalima užtikrinti visos informacijos ir duomenų, kuriais keičiamasi tarp jūsų ir mūsų interneto Svetainės, saugumo, vientisumo ir privatumo ir
 • nepaisant visų pastangų, bet kokia tokia informacija ir duomenys gali būti neteisėtai peržiūrėti ar pakeisti trečiosios šalies.

Duomenų saugumo pažeidimas

Tuo atveju, jei sužinome, jog interneto Svetainės saugumas buvo pažeistas arba asmeninė vartotojų informacija buvo atskleista nesusijusioms trečiosioms šalims dėl išorinės veiklos, įskaitant (bet neapsiribojant) saugumo atakų ar sukčiavimo atvejus, mes imsimės reikiamų priemonių, įskaitant (bet neapsiribojant) tyrimus ir ataskaitas, taip pat teisėsaugos institucijų informavimą ir bendradarbiavimą su jomis.

Duomenų saugumo pažeidimo atveju stengiamės informuoti paveiktus asmenis, jei manome, kad dėl pažeidimo vartotojas gali patirti žalą, arba jei informavimas būtinas įstatymų nustatyta tvarka. Tokiu atveju paskelbsime pranešimą Svetainėje, susisieksime su jumis el. paštu.

Jeigu manote, kad su jumis susijęs duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, A.Juozapavičiaus g. 6, 09310, Vilnius, tel. nr. 85 279 1445, el. paštas ada@ada.lt.

Slapukai

Svetainė naudoja „slapukus“ (angl. cookies) siekiant gerinti jūsų naršymo patirtį. Slapukas yra tekstinis failas, kurį tinklalapio serveris patalpina jūsų kompiuterio standžiajame diske. Slapukai nenaudojami programoms ar virusams jūsų kompiuteryje paleisti. Slapukai yra unikaliai priskirti tik jums, juos žiniatinklio serveris gali atpažinti tik tame domene, kuris jums priskyrė slapuką. Galime naudoti slapukus siekdami rinkti, saugoti ir stebėti informaciją statistikos tikslais stebėdami Svetainės lankytojų srautą (tinklalapį, kuriame lankėtės prieš apsilankydami mūsų Svetainėje, mūsų Svetainės puslapius, kuriuose lankėtės, kiek laiko praleidote naršydami tuose puslapiuose, kokios informacijos ieškojote mūsų Svetainėje, prisijungimo laiką ir kitus statistinius duomenis) bei Svetainės funkcijoms vykdyti. Galite priimti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima slapukus, tačiau įprastai galite pakeisti naršyklės nustatymus, jei norite, kad slapukai būtų atmesti. Jei nuspręsite atsisakyti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis visomis Svetainės funkcijomis.

Tiksliniam orientavimui

Visa informacija apie svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama lentelėje žemiau.

Visose administruojamose svetainėse slapukai naudojami tam, kad nustatyti, ar asmenys iš Jūsų įrenginio jau lankėsi mūsų svetainėse, įsiminti atliktus veiksmus (pvz. svetainės kalbos pasirinkimas), pateikti Jums aktualiausią informaciją, rinkti apibendrintą svetainės lankomumo statistiką.

Mūsų svetainėse naudojami slapukai:

Slapuko pavadinimas Aprašymas / Naudojimo tikslas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
_gat_gtag_UA_138510987_1 Slapukas ribojantis užklausų, pateiktų per „Google“, skaičių Paspaudus mygtuką „SUTINKU“ Iki sesijos pabaigos Neįrašo jokios informacijos apie naudotoją
_ga Slapukas naudojamas statistinei tinklapio informacijai rinkti Paspaudus mygtuką „SUTINKU“ 2 metai Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitliuko apskaita vykdoma per „Google analytics“
_gid Slapukas naudojamas statistinei tinklapio informacijai rinkti Paspaudus mygtuką „SUTINKU“ Iki sesijos pabaigos Šis slapukas kaupia ir atnaujina informacija apie Jūsų lankytus tinklapio polapius. Daugiau informacijos galite rasti adresu https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gid
catAccCookies Slapukas naudojamas tvarkyti galutinio vartotojo sutikimus, kad svetainė naudoja slapukus Įeinant į puslapį 30 dienų po naršyklės uždarymo
Jūs galite kontroliuoti ir / ar ištrinti slapukus. Atkreipiame dėmesį, kad tokiu atveju lankantis mūsų svetainėje kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti. Išsamesnė informacija pateikta adresais allaboutcookies.org arba https://policies.google.com/technologies/ads.

Vaikai

Nerenkame jokios asmeninės informacijos iš vaikų iki 14 metų amžiaus. Jei esate jaunesnis nei 14 metų, prašome neteikti jokios asmeninės informacijos per mūsų Svetainę. Mes skatiname tėvus ir teisėtus globėjus stebėti jų vaikų naudojimąsi internetu ir padėti įgyvendinti šią Politiką, nurodant savo vaikams niekada neteikti asmeninės informacijos per mūsų Svetainę ar Paslaugą be jų sutikimo. Susisiekite su mumis, jei turite pagrindo manyti, kad vaikas iki 14 metų teikia mums savo asmeninę informaciją per mūsų Svetainę.

Nuorodos į kitas svetaines

Mūsų Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitas svetaines, kurios mums nepriklauso ar kurių neadministruojame. Atkreipkite dėmesį, kad mes neprisiimame atsakomybės už tokių svetainių ar trečiųjų šalių privatumo politiką. Atkreipkite dėmesį, kada esate nukreipiami iš mūsų Svetainės į kitas svetaines, todėl perskaitykite kiekvienos svetainės, kurioje gali būti renkama asmeninė informacija, privatumo politiką.

Politikos pakeitimai ir papildymai

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šią Politiką Svetainės ar Paslaugų atžvilgiu. Pakeitimai įsigalioja paskelbus atnaujintą šios Politikos versiją Svetainėje. Patalpinę atnaujintą versiją pakeisime puslapio apačioje nurodytą atnaujinimo datą. Tolesnis Svetainės naudojimas po tokių pakeitimų reiškia, kad su jais sutinkate.

Baigiamosios nuostatos

Patvirtinate, kad perskaitėte šią Politiką ir sutinkate su visomis jos sąlygomis. Sutinkate laikytis šios Politikos naudodamiesi Svetaine ar jos Paslaugomis. Jei nesutinkate laikytis šios Politikos sąlygų, neturite teisės naudoti arba gauti prieigą prie šios Svetainės ir jos Paslaugų.

Kaip galite su mumis susisiekti?

Jei turite klausimų dėl šios Politikos, susisiekite su mumis bet kuriuo Jums patogiu būdu:

El. paštu: privatumas@smpf.lt

Paštu: Rožių al. 2, Vilnius

Paskutinį kartą atnaujinta: 2019-12-02

Skip to content